RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA RENA RENATA CZERNIEJEWSKA ul. Legnicka 28; 59-830 Olszyna , tel.:601-469-900, adres e-mail: kontakt@renafartuszki.pl
2. Celem zbierania danych jest wykonanie świadczenia, którego celem jest wykonanie umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji podpisanej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja podpisanej umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA RENA RENATA CZERNIEJEWSKA ul. Legnicka 28; 59-830 Olszyna , tel.:601-469-900, adres e-mail: kontakt@renafartuszki.pl w celu wymienionym w pkt. 2.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.